Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki uczniów

1. Uczniowie mają prawo do:

 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
 • sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny
  i z szacunkiem wobec innych,
 • korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.

2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga na piśmie do Dyrektora w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia prawa.

3. Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania Statutu szkoły,
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły,
 • odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
 • właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
 • godnego reprezentowania szkoły,
 • dbać o wspólne dobro szkoły, ład, porządek i mienie szkolne,
 • godnie reprezentować szkołę na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych organizowanych przez szkołę i kluby sportowe,
 • uczestniczyć w obozach szkoleniowych oraz zawodach sportowych organizowanych przez szkołę jeżeli otrzyma powołanie lub zostanie na nie zakwalifikowany,
 • brać aktywny poza treningowy udział w procesie szkolenia, poprzez znajomość planów treningowych oraz kalendarza imprez,
 • powiadomienia wychowawcę i trenera w przypadku nieobecności w szkole z powodu choroby.