Kryteria ocen

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego  w Jarosławiu

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

 1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach I – III
 2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.
 4. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny - wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie na bieżąco zapisują w zeszycie uwag swoje opinie na temat uczniów (pozytywne i negatywne).
 5. Wychowawca klasy ustala propozycję oceny zachowania na podstawie kryteriów ocen zachowania oraz biorąc pod uwagę wpisy nauczycieli do zeszytu uwag. Nauczyciele uczący w danej klasie wyrażają opinię na temat proponowanej przez wychowawcę oceny. W przypadku braku zgodności z oceną wystawioną przez wychowawcę nauczyciel wystawia swoją propozycję zapisując uzasadnienie. Wychowawca po zapoznaniu się z opiniami wszystkich nauczycieli podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą oceny zachowania. (Karta oceny zachowania – zał. 1)
 6. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie może spowodować obniżenie oceny nawet do nieodpowiedniej lub nagannej.
 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
  1. stosunek do obowiązków szkolnych (wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dbałość o honor i tradycje szkoły);
  2. kultura osobista (dbałość o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią);
  3. zachowanie społeczne (dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej);
  4. zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby (samodoskonalenie);

Kryteria ocen

ZACHOWANIE WZOROWE

I. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

II. Kultura osobista:

 • nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
 • jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
 • wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
 • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

III. Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

IV. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
 • sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
 • w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia
  i je eliminuje,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.
ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

I. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań
  na prośbę nauczyciela,
 • angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

II. Kultura osobista:

 • nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
 • jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

III. Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
 • bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
 • angażuje się w życie klasy,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

IV. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
 • nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.
ZACHOWANIE DOBRE

I. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
 • jest przygotowany do lekcji,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 • uważa na lekcjach,
 • wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych.

II. Kultura osobista:

 • zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
 • nie używa wulgarnych słów,
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

III. Zachowania społeczne:

 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
 • wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
 • angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
 • nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • dba o honor i tradycje szkoły.

IV. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
 • systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania
  i uzdolnienia,
 • stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
 • nie ulega nałogom.
ZACHOWANIE POPRAWNE

I. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,
 • motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.),
 • pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,

II. Kultura osobista:

 • wykazuje elementarną kulturę osobistą,
 • nie używa wulgaryzmów,
 • czasami nie zmienia obuwia,
 • dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.

III. Zachowania społeczne:

 • nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
 • wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

IV. Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

 • jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
 • uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
 • nie ulega nałogom.
ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

I. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
 • zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania),

II. Kultura osobista:

 • przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
 • używa wulgarnych słów,
 • często nie zmienia obuwia,
 • nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • nie nosi stosownego ubioru szkolnego.

III. Zachowania społeczne:

 • nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
 • zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
 • nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
 • niszczy mienie innych osób i społeczne,
 • stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
 • kłamie, oszukuje,
 • ma negatywny wpływ na innych,
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych.

IV. Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • nie dba o własną godność osobistą,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
 • stosuje szkodliwe używki.
ZACHOWANIE NAGANNE

I. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
 • bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych.

II. Kultura osobista:

 • nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
 • nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
 • demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
 • często nie zmienia obuwia,
 • wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój,
 • uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu - prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.

III. Zachowania społeczne:

 • celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
 • kłamie, oszukuje,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
 • jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
 • komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
 • odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
 • celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
 • swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
 • demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
 • wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc),
 • przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

IV. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
 • stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
 • ulega nałogom.