Regulamin funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu w czasie pandemii COVID-19

Regulamin funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu w czasie pandemii COVID-19, w oparciu o:
• ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
• ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
• wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzenia węchu i smaku, problemy żołądkowo-jelitowe, gorączkę i inne objawy przeziębienia oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzeń węchu i smaku, problemów żołądkowo-jelitowych, gorączki oraz innych objawów przeziębienia.
3. Wszystkich wchodzących i opuszczających szkołę obowiązuje dezynfekcja rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem,
c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcję rąk/rękawiczek).
5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaburzenia węchu i smaku, problemy żołądkowo-jelitowe, gorączkę oraz inne objawy przeziębienia). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
6. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia węchu i smaku lub inne objawy przeziębienia, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
Dziecko może pozostawać w izolacji pod opieką osoby dorosłej.
8. W sprawach administracyjnych wskazany jest kontakt telefoniczny (16)3000333 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej smsjaroslaw@gmail.com. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto.
9. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny według wytycznych GIS.
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) według wytycznych GIS.
12. W miarę możliwości zajęcia edukacyjne poszczególnych klas będą prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (pluszaki, gry karciane, kostki Rubika, itp.).
14. Sale gimnastyczne, używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają rygorom sanitarnym, zgodnym z wytycznymi GIS w zakresie użytkowania i dezynfekcji.
15. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia:
- zasady korzystania z jadalni szkolnej,
- zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole,
- regulamin i zasady pełnienia dyżurów,
- zasady korzystania z obiektów sportowych.
16. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.